Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi,
nầy mọi sự đều trở nên mới.

About Media Ministries Activities Resources Contact Serving English